Platby

Stanovená výše úplaty za školné

Pro školní rok 2023/2024 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání  ve výši 800,-Kč.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce a to na  běžný účet mateřské školy : 163 043 590/0600

Vzdělávání v MŠ zřizované státem,krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni,kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Stravné

Výše stravného je s účinností od 1.9.2022 splatná vždy do 10.dne v měsíci ve výši 900,-Kč za měsíc ( 60,-Kč/ den)

Úplata za školní stravování se provádí na účet:  955 851 4001/5500. Do zprávy pro příjemce uvádějte celé jméno dítěte a Var. symbol, který jste obdrželi.

Kontak na firmu zajišťující stravování : 774407493

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Nad Kazankou, Praha 7 - Troja

Úhrada příspěvku se provádí  jednorázově na začátku školního roku, nejpozději do konce měsíce září a činí 1 500,- Kč.

Platby od všech rodičů jsou zasílány na účet Spolku rodičů při MŠ č.: 226 185 300/0300.

Z tohoto příspěvku jsou pak hrazeny veškeré výdaje na kulturní, společenské a zábavné akce pro děti.